quy-dinh-chung.jpg

Chính sách & quy định chung

Tất cả 23-05-2024
Chính sách và quy định chung của website ege.com.vn

I. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng và EGE

1. Quyền và nghĩa vụ của EGE

– Yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
– Đề xuất với khách hàng về khối lượng phát sinh ngoài thỏa thuận
– Quyền tác giả đối với thiết kế kỹ thuật hạng mục liên quan.
– Có quyền không thực hiện yêu cầu trái pháp luật của khách hàng;
– Yêu cầu khách hàng thực hiện thanh toán theo đúng quy định đã thỏa thuận;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan

– Thực hiện tư vấn theo đúng nội dung và khối lượng công việc đã thỏa thuận. Đảm bảo rằng tất cả các công việc thực hiện phải phù hợp với luật pháp, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đảm bảo sẽ luôn tuân thủ pháp luật của Việt Nam.
– Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận.
– Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ đã thỏa thuận và pháp luật có quy định.
– Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc.
– Bảo quản và giao lại cho khách hàng những tài liệu và phương tiện làm việc do khách hàng cung cấp sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
– EGE có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc trong các buổi họp trình duyệt và thẩm định của các cấp có thẩm quyền do khách hàng tổ chức. 
– Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,… với số lượng theo đúng thỏa thuận
– Tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn của khách hàng, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với pháp luật hoặc không thể thực hiện được.
– Không được tự ý thay đổi sửa chữa các tài liệu mà khách hàng cung cấp khi chưa được sự đồng ý của khách hàng (nếu có).
– Thông báo kịp thời cho khách hàng và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được phê duyệt.
– Điều chỉnh, phát hành hồ sơ kịp thời trong trường hợp có yêu cầu từ khách hàng về công tác thiết kế nhằm đảm bảo thực tế trước khi tiến hành thi công.
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

– Sở hữu và sử dụng sản phẩm theo thỏa thuận
– Không nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo thỏa thuận giữa 2 bên trước đó
– Kiểm tra công việc của EGE nếu thấy cần thiết.
– Yêu cầu EGE bồi thường thiệt hại gây ra cho khách hàng do không thực hiện đúng nội dung công việc theo quy định đã thỏa thuận và pháp luật hiện hành.
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Hướng dẫn EGE về những nội dung liên quan , tạo điều kiện để EGE được tiếp cận với công trình, thực địa.
– Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của EGE
– Thanh toán cho EGE toàn bộ giá trị công việc đã thỏa thuận
Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

– Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng
– Tổ chức gặp trực tiếp để trao đổi về những yêu cầu chi tiết
– Hoàn thiện và nghiệm thu công việc theo thỏa thuận giữa 2 bên
– Đào tạo sử dụng, hướng dẫn vận hành
– Bảo hành, bảo trì

……………………………………………………………………………………..

Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 024 6668 0258

Email: info@ege.com.vn